Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể dục thể thao, Số 4, năm 2019